Construction

the Bird Nest 

Project Location (Địa điểm):

Quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Project Status (Tình trạng):

built (hoàn thiện)

Lead Architects (Kiến trúc sư chủ trì):

Dung Ngo - Phi Nguyen

Photo credit (Ảnh):  Han Deo

Lantern House

(nhà đèn lồng)

 

Project Location (Địa điểm):

Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Project Status (Tình trạng):

Built, 2018 (đã hoàn thiện)

Gross built area (Tổng diện tích xây dựng): 234 m2

Lead Architects (Kiến trúc sư chủ trì):

Dung Ngo - Phi Nguyen

Photo credit (Ảnh):  Han Deo